Szkolenia wewnętrzne w firmie (techniki szkolenia on the job)


Szkolenia wewnętrzne

Szkolenia wewnętrzne w firmie (techniki szkolenia on the job)

Dobry pracownik jest na wagę złota. Wiedzą o tym doskonale zwłaszcza właściciele większych przedsiębiorstw zatrudniających kadrę pracowniczą.

Jeśli podwładni są kompetentni i zgrani ze sobą firma funkcjonuje jak jeden sprawny organizm.

Jeśli jednak osoby zatrudnione nie mają odpowiedniej wiedzy i merytorycznego przygotowania do realizacji powierzonych im zadań spada efektywność funkcjonowania całego zakładu. Inwestycja w rozwój zasobów ludzkich jest zatem niezbędna.

Szkolenia wewnętrzne sposobem na wydobycie potencjału

Pomóc mogą różnego rodzaju szkolenia wewnętrzne, które nie tylko uzupełnią braki w znajomości pewnych mechanizmów wynikających ze specyfiki danej profesji, ale również podreperują relacje interpersonalne w firmie, co zaprocentuje lepszą komunikacją i współpracą.

Niektóre rodzaje szkoleń muszą być wdrożone obowiązkowo i to niezależnie od branży, ponieważ wynikają one z przepisów prawnych. Może chodzić np. o szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku, które każdy z zatrudnionych bezwzględnie musi odbyć.

Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne

Szkolenia tego typu są wymagane ze względu na to, by wyeliminować ryzyko związane z wykonywaniem danej pracy oraz dążyć do maksymalnej ochrony pracowników firmy.

Różnego rodzaju wypadki i incydenty często wiążą się z nieprawidłowościami w wykonywaniu obowiązków, dlatego też zasadne jest zwracanie szczególnej uwagi na staranność i kierowanie się przyjętymi standardami w wykonywaniu codziennych czynności zawodowych.

Szkolenia dla pracowników

Inne typy szkoleń mogą nie być obligatoryjne, ale ich odbycie może przynieść przedsiębiorstwom wymierne korzyści.

Pamiętać należy, iż zgodnie z przepisami kodeksu pracy nikt nie może być dyskryminowany np. w dostępie do szkoleń i rozwoju zawodowego.

Szkolenia wewnętrzne w firmie

Innymi słowy, jeśli szkoli się kadrę pracowniczą to należałoby wszystkim pracownikom na podobnych stanowiskach umożliwić nieskrępowany rozwój.

Chyba, że udział w szkoleniu jest ogłoszony jako benefit dla najbardziej efektywnych osób w firmach nastawionych na wyniki poszczególnych pracowników, jeśli nie stoi to w sprzeczności z prawem.

Prestiżowe szkolenie opłacone przez pracodawcę może być formą motywowania podwładnych do jeszcze większego zaangażowania w pracę.

Szkolenia wewnętrzne zamknięte

Jeśli chodzi o szkolenia wewnętrzne wyodrębnia się różne ich typy. Przykładem takiego szkolenia może być specjalistyczne i kompleksowe przystosowanie do pracy na określonym stanowisku.

Prowadzi się również tzw. szkolenia rotacyjne, które polegają na tym, że uczy się pracowników funkcjonowania na różnych stanowiskach i tworzy się pracowników uniwersalnych.

Dzięki temu w wyniku braków kadrowych, urlopów lub zachorowań firma nie musi doznać paraliżu. Każda zatrudniona osoba może wówczas liczyć na profesjonalne zastępstwo. Pracownicy uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu zredukowane zostaje także ryzyko konfliktów między nimi. Szkolenia mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.

Szkolenia indywidualne występują głównie wtedy, gdy pojawia się nowy członek zespołu i trzeba go wdrożyć w obowiązki. Szkolenie może polegać wtedy na przypatrywaniu się pracy bardziej doświadczonego opiekuna i stopniowe wykonywanie zadań pod jego nadzorem aż do uzyskania samodzielności na danym stanowisku.

Z kolei szkolenia grupowe odbywają się dla ogółu pracowników, gdy np. wejdą w życie aktualizacje przepisów, nowe technologie lub innowacyjne metody pracy.

Czasem jest konieczność podniesienia kwalifikacji zawodowych, by zyskać uprawnienia do wykonywania określonych czynności lub poszerzyć swój zakres uprawnień. Wtedy zazwyczaj szkolenia są dłuższe i mają postać bloków praktycznych, oraz teoretycznych. Mogą kończyć się egzaminem sprawdzającym umiejętności oraz wydaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego nabyte uprawnienia.

Popularnymi typami szkoleń są tzw. coachingi lub mentoringi, które coraz częściej też odbywają się online. Nie tylko rozszerzają zakres wiedzy, ale mają także podnosić morale pracowników i motywować ich do dalszego rozwoju zawodowego.

Z coachem lub mentorem można porozmawiać na wiele tematów, albo swobodnie zapytać go o istotne kwestie, które wiążą się z wątpliwościami. Profesjonalni trenerzy zazwyczaj chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem, nawet, jeśli wykraczają one poza tematykę danego kursu. Oczywiście wielu ambitnych pracowników dokształca się też na własną rękę, czerpiąc fachową wiedzę zawodową z książek lub stron internetowych.

Dobry pracodawca, zainteresowany rozwojem swoich podwładnych, organizuje doraźne szkolenia, gdy pojawia się jakiś problem i widzi konieczność naprawy zaistniałej sytuacji.

Dlatego też szkolenie może być reakcją na wykryte błędy, ale z drugiej strony może również zostać zorganizowane spontanicznie i profilaktycznie. Nie zawsze szkolenia muszą dotyczyć stricte specyfiki danej branży. Czasem mogą one mieć charakter bardziej ogólny.

Zainteresowaniem cieszą się obecnie szkolenia psychologiczno – społeczne, które mają za zadanie np. podnieść poczucie własnej wartości pracowników, nauczyć ich zauważania i wykorzystywania swoich mocnych stron, pracy w większej grupie.

Warsztaty mogą dotyczyć sposobów radzenia sobie ze stresem w pracy lub z nieśmiałością związaną z wystąpieniami publicznymi. Niezależnie od tematyki szkolenia, powinien przyświecać mu jeden cel: poprawa wydajności firmy.

metody płatności za kurs
×